ul. Leśna 17, Wronki 64-510
(67) 254 02 13
sekretariat@szkolanalesnej.edu.pl

Organizacja i przebieg egzaminu maturalnego

 • Na egzamin może przyjść tylko osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną,
 • Na salę egzaminacyjną zdający wchodzą wejściami:
  • od strony szkoły:
   • od godz. 8:00 klasa 3cd
   • od godz. 8:30 klasa 3s
  • od strony internatu:
   • od godz. 8:00 klasa 4i
   • od godz. 8:30 klasa 4m
 • Czekając na wejście do sali egzaminacyjnej zdający zachowują odstęp od pozostałych co najmniej 1,5 m (zaznaczone linie na ziemi) oraz zakrywają usta i nos maseczką
 • Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły z wyjątkiem sali egzaminacyjnej po zajęciu miejsca przez zdającego
 • Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych przedmiotów, np.: telefonów komórkowych
 • Jeżeli zdarzy się, że zdający wniesie kurtkę, torbę, telefon, to będzie musiał pozostawić te rzeczy (na własną odpowiedzialność) spakowane do worka w siłowni przy sali egzaminacyjnej
 • Zdający na egzamin może wnieść:
  • dowód osobisty (obowiązkowo),
  • przybory potrzebne do rozwiązania zadań z arkusza maturalnego (zgodne z komunikatem Dyrektora CKE),
  • wodę mineralną o objętości mniejszej niż 1 litr,
  • chusteczki higieniczne
 • Zachowanie przy wejściu na egzamin:
  • zdający wchodzą do sali pojedynczo, wywołani przez członka zespołu nadzorującego i dezynfekują ręce,
  • członek zespołu nadzorującego losuje numer stolika dla zdającego,
  • zdający podpisuje się na liście swoim długopisem,
  • zdający otrzymuje kody kreskowe na kolejne dni egzaminu (należy sprawdzić poprawność nr PESEL)
  • zdający zajmuje swoje miejsce
 • Po zajęciu miejsca:
  • zostanie podany komunikat o zasadach obowiązujących podczas egzaminu,
  • zdający otrzymają arkusze maturalne, których kompletność i poprawność wydruku należy sprawdzić a ewentualne nieprawidłowości należy zgłosić zespołowi nadzorującemu
  • zdający zakodują arkusze zgodnie z instrukcją,
  • na tablicy zostanie zapisana godzina rozpoczęcia i zakończenia egzaminu
 • Podczas egzaminu obowiązuje:
  • zakaz kontaktowania się z innymi zdającymi,
  • nakaz zakrywania nosa i ust maseczką w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem, wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym
  • niedotykanie dłońmi okolic twarzy, a także przestrzegania higieny kaszlu: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką
  • ponowne zakrywanie nosa i ust maseczką gdy:
   • podchodzi nauczyciel, by odpowiedzieć na zadane pytanie,
   • zdający wychodzi do toalety lub kończy pracę z arkuszem i wychodzi z sali,
   • zdający przemieszcza się do stolika ze słownikami (dotyczy egzaminu z języka polskiego)
 • Podczas egzaminu z języka polskiego:
  • zdający mogą skorzystać ze słownika ortograficznego oraz ze słownika poprawnej polszczyzny
  • potrzebę skorzystania sygnalizują przez podniesienie ręki,
  • przed skorzystaniem ze słownika zdający dezynfekuje ręce 
 • Zakończenie egzaminu:
  • Jeżeli zdający zakończy pracę z arkuszem przed upływem czasu, to zgłasza ten fakt przez podniesienie ręki
  • Zdający może opuścić salę egzaminacyjną (po zakończeniu pracy z arkuszem) najpóźniej 15 minut przed czasem zakończenia egzaminu. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej
  • Na 15 minut przed zakończeniem egzaminu członkowie zespołu nadzorującego nie odbierają prac
  • Na 10 minut przed końcem egzaminu przewodniczący zespołu nadzorującego informuje o zbliżającym się końcu egzaminu
  • Jedna osoba zostanie poproszona o pozostanie do czasu spakowania arkuszy maturalnych